การประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงาน อบจ.ชลบุรี